Криста ПА

Криста ПА е регистриран платежен посредник на Европейския парламент. Платежните посредници са надлежно оправомощени в дадена държава членкапрофесионално да управляват свързаните с фиска и социалната сигурност аспекти (съгласно националното законодателство на държавата членка или по целесъобразност – законодателството на Съюза), произтичащи от трудовите договори или от договорите за услуги, сключени от даден член на Европейския парламент.