Услуги

Финансови услуги

Оценявайки рисковете и възможните усложнения, съпътстващи създаването и структурирането на бизнес в някои южно и източноевропейски държави, а в същото време преценявайки ниското корпоративно и подоходно облагане в България, както и стабилната монетарна политика (валутен борд) и икономическа ситуация, много международни и западноевропейски компании започнаха своето преместване и/или разширяване в страната.

Екипът ни притежава солиден опит в осъществяването на широк диапазон от услуги и предлагат новаторски финансови консултации с висока добавена стойност в различни сектори и отрасли. Нашите дългогодишни сътрудничества и интернационален опит са ни усъвършенствали в навременното изпълнение на услугите и успешната подкрепа от самото начало на бизнес начинанията на нашите клиенти и партньори.

Нашите финансови услуги включват:

 • Консултации свързани със сливания, придобивания и преструктуриране на компании
 • Анализ на финансовите отчети и структурата на компаниите
 • Оценка на компаниите и тяхната дейност
 • Оптимизиране на разходите и финансово моделиране
 • Изготвяне на становища за финансиране, рефинансиране, продажба на дялове и стратегически опции, както и съдействие в осъществяването на най-благоприятния вариант за фирмата, съобразен с нейното финансово състояние и дейност
 • Консултиране при търговия с акции и дългови инструменти на местния и международните финансови пазари
 • Изготвяне на стратегии за търговия и посредничество при отваряне на трейдинг сметки, както и предоставяне на консултации за работа с най-използвания софтуер за търговия на фючърси и опции (TT Trading Technologies) в световен мащаб

Одиторски услуги

Нашето дружество предлага пълна гама одиторски услуги на български, немски и английски език. Разполагаме с лицензиран експерт – счетоводител с дългогодишен стаж и опит, който може да подготвя и заверява всички необходими документи изискани от закона на Р. България. Одиторскит услуги, които предлагаме са:

 • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
 • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО;
 • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международната банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации;
 • Преглед на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО;
 • Преглед на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО.

Счетоводни услуги

Нашето дружество предлага пълна гама счетоводни услуги на български, немски и английски език. Нашият дългогодишен опит и разнообразието ни на клиенти от различни сфери на дейност, както и тяхното мултинационално и езиково различие, ни нарежда на едно от първите места в страната.

Сред нашите клиенти са местни представителства на международни компании, големи търговски вериги, местни фирми и частни лица, както и представители на Европейския Парламент. Счетоводните услуги, които предлагаме включват:

 • Счетоводна отчетност спрямо българските или международни счетоводни стандарти на български, немски или английски език;
 • Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти, както и на доставчици и плащания към тях;
 • Осчетоводяване на ведомости и заплати;
 • Осчетоводяване на банкови и касови операции;
 • Осчетоводяване на митническа дейност и митнически декларации;
 • Изчисление и осчетоводяване на амортизации, както и поддържане на данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС, както и на всички необходими декларации и документи свързани със закона за ДДС, включително ВИЕС – декларации и др.;
 • Регистрация на чуждестранни и местни юридически лица по ЗДДС
 • Подготовка и подаване на Интрастат декларации;
 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда;
 • Работни заплати и социално осигуряване включващо пълната гама от подготовка и подаване на ведомости, социални осигуровки и ДОД, изчисляване на възнаграждения, както и изготвяне на съответните платежни документи , справки и декларации;
 • Подаване на болнични листове в НОИ и изготвяне на документи свързани с пенсиониране, както и всякакъв вид справки необходими на персонала;
 • Изготвяне на стандартни финансови отчети;
 • Изготвяне на консолидирани счетоводни отчети;
 • Изготвяне на месечни и тримесечни справки по зададен от клиента формат;
 • Изготвяне на индивидуална данъчна стратегия;
 • Упражняване на вътрешен финансов контрол за спазване на финансовата дисциплина в предприятието;
 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии от органите на НАП, НОИ или други институции;

Финансов Дю Дилиджънс – анализ на финансовите параметри и предоставяне на стратегическа информация на потенциалния инвеститор, която да потвърди предоставените данни или да даде основание за преразглеждане условията по сделката;

Консултантски услуги

Навлизането и инвестирането на нов пазар може да се окаже доста сложен и скъп процес за всяка компания, без значение от нейната големина и структура. Наличието на компетентен, опитен и разполагащ с добри контакти местен партньор е важен фактор за успех на всяко ново бизнес начинание, особено в динамично развиващия се пазар в България и региона.

Ние предлагаме широк диапазон от услуги, свързани със съдействие на местна почва, които могат да направят процеса на експанзия лесен и най-важното – финансово изгоден.

 • Регистрация на фирми – Българското законодателство разрешава чуждестранни компании, юридически или физически лица да притежават местна фирма. БиПарт Консултинг ще оцени вида на компанията, най-подходяща за нуждите на инвеститора, а също така ще изготви необходимата документация и ще регистрира новото юридическо лице
 • Виртуален офис – чуждестранните компании, които искат да имат присъствие в България, но не планират да установят собствен клон в страната, могат да се възползват от възможността да притежават виртуален офис. Офисите на БиПарт Консултинг могат да извършат различни по вид дейности – от обикновена обработка на пощата и приемането на телефонни обаждания до посветен експертен екип, обслужващ местните нужди на клиента и/или движещ неговите операции и дейности на територията на страната
 • Корпоративно представителство – БиПарт Консултинг е действал от името и е представлявал чуждестранни инвеститори в сделки по придобивания, сливания, заседания на управителните тела, упълномощен представител в различни преговори и договаряния, както и е изготвял и подавал необходимата документация към държавната и местна администрация
 • Развитие и управление на проекти – БиПарт Консултинг предлага сътрудничество и подкрепа при развитието и управлението на различни по естество проекти от началната проектова фаза до тяхното реализиране. Нашият екип има богат опит в развитието на проекти, свързани с недвижимите имоти, възобновяемата енергия, логистични центрове и др. Разполагаме с необходимите познания за процедурите и ценна мрежа контакти в различни общински и държавни институции
 • Оценка и анализ за приложимост на проекта (feasibility studies) – Освен подкрепата по разработване на проекти, БиПарт Консултинг предлага и предварителен прогнозен анализ и оценка за приложимостта на проекта, което улеснява многократно инвеститора и му спестява усилия, време и финансов ресурс

Консултации и съдействие при всякакъв вид митническа, правна и застрахователна дейност – БиПарт Консултинг работи в тясно сътрудничество и е партньор с международно признати и известни компании в сферата на корпоративното право, застраховането, митническата и спедиторска дейност. Специално за всички наши клиенти ние получаваме преференциални цени, условия и съкратени срокове, които спестяват време и значителен финансов ресурс. Предимството от тази изградена партньорска мрежа е удовлетворението и удобството на нашите клиенти, а и също така е част от нашата глобална стратегия, заложена и в името на компанията ни