Одиторски услуги

 • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
   
 • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО;
   
 • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международната банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации;

Преглед на финансова информация

 • Преглед на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО;
   
 • Преглед на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО.