Счетоводно и ТРЗ обслужване

Нашето счетоводно и ТРЗ обслужване включва:

 • Счетоводна отчетност спрямо българските или международни счетоводни стандарти на български, немски или английски език
   
 • Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти, както и на доставчици и плащания към тях
   
 • Осчетоводяване на банкови и касови операции
   
 • Осчетоводяване на митническа дейност и митнически декларации
   
 • изчисление и осчетоводяване на амортизации, както и поддържане на данъчен амортизационен план
   
 • Осчетоводяване на ведомости и заплати
   
 • Работни заплати и социално осигуряване включващо пълната гама от подготовка и подаване на ведомости, социални осигуровки и ДОД, изчисляване на
  възнаграждения, както и изготвяне на съответните платежни документи, справки и декларации
   
 • Подаване на болнични листове в НОи и изготвяне на документи свързани с пенсиониране, както и всякакъв вид справки необходими на персонала
   
 • Регистрация на чуждестранни и местни юридически лица по ЗДДС
   
 • изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС, както и на всички необходими декларации и документи свързани със закона за ДДС, включително ВиЕС – декларации и др.
   
 • Подготовка и подаване на интрастат декларации
   
 • изготвяне на стандартни финансови отчети
   
 • изготвяне на консолидирани счетоводни отчети
   
 • изготвяне на месечни и тримесечни справки по зададен от клиента формат